Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula

EL PROGRAMA EDUCATIU DEL PATRIMONI CULTURAL

Qui som?

El programa educatiu ajuntat des de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, i elaborat per un equip interdisciplinari, es proposa fer difusió de les possibilitats educatives del nostre patrimoni a través de l’establiment de les bases d’un marc comú i de referència per al desplegament d’activitats i tallers que ens ofereixen els diversos equipaments culturals.

Què pretenem?

Els principals objectius que persegueix aquest Programa Educatiu són:

- Diversificar i ampliar l’oferta d’activitats per a públics diversos.
- Transformar els recursos patrimonials en espais d’aprenentatge.
- Col·locar tot el sector patrimonial com a generador de recursos educatius de qualitat.
- Aconseguir que el patrimoni sigui un recurs essencial en el currículum escolar.
- Fidelitzar professors i famílies per tal d’incrementar l’ús i les visites del públic escolar i familiar.

Amb la voluntat d’esdevenir un punt de trobada entre institucions escolars i equipaments patrimonials, intentem donar resposta a les preguntes següents:

Què ens demana l’educació avui?

L’educació d’avui s’entén com un procés d’acompanyament i guia per a l’aprenentatge i l’adquisició de les competències per a la vida i les seves dimensions en tota la seva extensió: aprendre a ser i a pensar, aprendre a actuar de forma autònoma, aprendre a conviure i aprendre a ser ciutadans responsables en un món global.

Per adquirir-les i obtenir un aprenentatge significatiu que permeti als nostres alumnes adquirir la capacitat per a resoldre situacions de la vida real de manera reflexiva i serena, resulta imprescindible basar-nos en propostes pedagògiques que es configurin a partir d’experiències vivencials i properes a l’alumnat. D’aquesta manera, incidirem en el ple desenvolupament personal, professional i social dels nostres alumnes al llarg de la vida, tot aplicant i relacionant els coneixements, les habilitats i les actituds en contextos diversos.

Els referents que permeten l’assoliment de les competències i les dimensions no tan sols són dins de l’escola, sinó que es troben també complementats amb experiències que podem trobar fora de l’aula: a les ciutats, als museus, als monuments i als jaciments on s’explica i es viu la realitat social del territori per mitjà de les aportacions que ens fa la història en relació a la conservació del patrimoni.

No podem oblidar que el patrimoni cultural és una clara font d’aprenentatge que ens permet ajudar a comprendre i valorar el nostre món a partir de les diverses arrels culturals que l’han configurat.

Quines eines tenim per assolir les competències per a la vida?
 
La xarxa territorial del patrimoni cultural del nostre entorn posa a la disposició dels diferents agents educatius interessats una sèrie d’espais i possibilitats que, a través del disseny d’activitats i tallers, esdevenen un potencial important a nivell d’assoliment de les competències i les dimensions que estipula el Departament d’Educació.

El patrimoni material català és considerat un recurs formatiu de primer ordre per a professors i mestres a l’hora d’ampliar el marc curricular en el que centrar l’acció educativa amb l’alumnat.    

Com ho podem fer?

El programa «Patrimoni Cultural – Educació» és el projecte que recull i ordena els recursos educatius del patrimoni cultural material català i conforma una eina primordial per potenciar les riqueses que ens aporten els museus, monuments i jaciments distribuïts per tot el territori i introduir-les dins les aules. Aquests espais aporten un entorn viu de convivència i coneixement que encaixa amb les demandes i necessitats curriculars que tenim actualment educadors, pedagogs, pares, mares i la ciutadania en general.

T’hi apuntes?

Per a més informació: patrimoniculturaleducacio@gencat.cat