Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Equipaments
imprimir enviar
ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA

L’Arxiu Històric de Girona (AHG) fou creat per Ordre del Ministeri d’Educació Nacional de 26 de febrer de 1952 com a un dels Arxius Històrics Provincials nascuts per Decret de 1931. S’instal·là a l’edifici de la Biblioteca Pública Provincial.

El 1981 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya assumí la gestió del centre i el 15 de març de 1982 se signà un conveni de traspàs de la gestió d’arxius de titularitat estatal a la Generalitat que afectà els tres arxius provincials: Girona, Lleida i Tarragona, els quals des d’aquest moment passen a ser arxius de titularitat estatal i gestió de la Generalitat. El 1984 es traslladà a la seu actual de la plaça de Sant Josep, on ocupa des de llavors l’edifici rehabilitat de l’antic convent de carmelites de Girona dels s. XVI- XVII. Actualment el Ministeri de Cultura té prevista la construcció d’un nou edifici per a traslladar-hi l’AHG. El centre assumeix també les funcions d’Arxiu comarcal del Gironès. En virtut dels acords pactats amb la Diputació de Girona per conveni d’ 11 de febrer de 1985, l’AHG custodia el fons històric d’aquest organisme i el personal responsable de les funcions de custòdia, descripció i classificació.

Els fons que custodia l’Arxiu són de molt diverses procedències i és especialment important la documentació dels fons notarials de 1261 a 1909, formada per 32000 volums. Els fons de l’Administració perifèrica de l’Estat entre els quals destaquem el fons del Govern Civil de Girona (1772-2003) i els de les diferents delegacions provincials dels Ministeris fins als anys 1980. Entre els fons de la Generalitat cal destacar el fons de la Comissaria delegada de la Generalitat a Girona (1931-1939). El fons de la Diputació de Girona (1812-1984) és imprescindible per a la història contemporània. Altres fons remarcables són el fons de l’Hospital de Sta. Caterina (1009-1993), el de l’Hospici de Girona (1228-1994), els de les Comptadories d’Hipoteques (1768-1870), el de l’Institut J. Vicens Vives de Girona (1845-1990) i altres fons judicials, d’empreses o patrimonials. Actualment el centre custodia més de 9000 metres lineals de documentació. Entre els fons més consultats hem de destacar els Notarials i els de l'Administració.

 

HORARIS, PREUS I CONCERTACIÓ DE VISITES

Horari d'hivern (1 d'octubre a 31 de maig)

De dilluns a divendres de 9 a 17.45 h

Horari d'estiu (1 de juny a 30 de setembre)

De dilluns a divendres, 8  a 14.45 h

Comparteix