Cercador
Tria per edat o nivell educatiu
Tria per tema
Tria per tipus d'activitat
Tria per equipament
Tria per comarca
Tria per paraula
Patrimoni i Escola
Imprimir ENVIAR
28/06/2016
Projecte: visites d’alumnes de centres educatius situats en zones desafavorides als equipaments patrimonials i museus de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural per al curs escolar 2016-2017.

Tradicionalment els directors dels equipaments culturals han autoritzat l’exempció de pagament o la reducció de tarifa a petició d’escoles de proximitat amb dificultats per a assumir el pagament de l’entrada o de l’activitat, en una línia d’actuació discrecional no formalitzada.

La Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa ha anat més enllà desenvolupant un programa, que ja està funcionant amb equipaments culturals i de lleure de l’entorn de Barcelona, que impulsa la participació dels equipaments en un programa de col·laboració amb l’escola amb clara orientació de facilitar l’accés a les exposicions i activitats educatives i de lleure, de grups i escoles que en condicions normals no ho farien.

El programa respon als àmbits de col.laboració de l'Acord Marc i a les línies estratègiques inclusives i de cohesió social els equipaments culturals.

Per tot això es va plantejar incorporar el projecte de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa com un dels projectes pilot al curs 2015-2016, amb algunes variants alternatives que responguin a la diversitat de gestió dels programes d’acció educativa dels equipaments culturals i del seus recursos, i permetin crear les condicions per a una futura generalització a un nombre significatiu, amb ampliació de la cobertura territorial de proximitat, dotar-lo de visibilitat i, si és el cas, de patrocini i finançament extern per garantir la seva sostenibilitat en el temps.

Centres destinataris:

Els centres educatius que participen en el Programa de beques que ofereix el Departament d’Ensenyament a centres situats en zones socioculturalment desafavorits són inicialment aquells que formen part d’algun Pla Educatiu d’Entorn.[1]

Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat. S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits (Plans educatius d’entorn).

En l’actualitat, hi ha un total de 107 Plans Educatius d’Entorn a tot Catalunya, que pertanyen a 82 municipis diferents. Encara que el nombre de centres educatius que hi formen part arriba als 890, des dels Serveis Territorials se’n fa una selecció atenent a criteris més restrictius (escoles de màxima complexitat, greu situació socioeconòmica, etc.), de manera que els centres que han participat enguany en el programa han estat 299, d’un total de 5.381 centres educatius (directori 2015), la qual cosa suposa un 5,55% dels centres.

Museus i equipaments participants:

Obert a museus i equipaments patrimonials de l’ACdPC.

En aquesta edició participen:

Jaciments:

Ø  Museu Arqueologia de Catalunya seu a Ullastret.

Ø  Museu Arqueologia de Catalunya seu a Empúries:

Monuments:

Ø  Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes.

Ø  Conjunt monumental d’Olèrdola.

Ø  Reial Monestir de Santes Creus.

Ø  Casa Museu Prat de la Riba, Castellterçol.

Ø  Casa Museu Rafael Casanova, Moià.

Ø  Convent de Sant Bartomeu, Bellpuig.

Ø  Castell de Miravet.

Museus:

Ø  Museu d’Història de Catalunya.

Ø  Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona.

Ø  Museu Arqueologia de Catalunya seu a Girona.

Ø  Museu Arqueologia de Catalunya seu a Barcelona.

Ø  Museu Nacional de la Tècnica i de Ciència de Terrassa.

Ø  Museu d’Art de Girona.

 [1] http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/projectes-educatius/pla-educatiu-entorn/

Documents